English

TR2011/0327.21-05-01-001
HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARININ
NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN TEKNİK YARDIM

BİLEŞENLER

Başlangıç Aşaması

1.1Mevcut durumun gözden geçirilmesi

1.1.1Havza Koruma Eylem Planları, DSI Master Planları, diğer ilgili planlar ile SÇD Nehir Havzası Yönetim Planları arasında boşluk analizi

1.1.2SÇD Ulusal Uygulama Planında yer alan eylemlerin yürütülmesine dair durum analizi

1.1.3Havzalar arasında ileride yapılacak çalışmaların organizasyonu, havza çalışma gruplarının kurulması, Meriç-Ergene havzası için Bulgaristan ve Yunanistan ile ortak çalışma grupları kurulması

1.2Başlangıç Raporu

1.2.1Başlangıç raporunun hazırlanması

1.3 Ulusal düzeyde farkındalık kampanyası

1.3.1Halkın ve tüm paydaşların farkındalığını arttırmak için bir Açılış Toplantısı düzenlenmesi

Nehir Havzası Karakterizasyonu ve Önemli Su Yönetimi Konuları

2.1Madde 5 Raporu ve önemli su yönetimi konuları hakkında deneyimleri değerlendirmek üzere bir AB Üye Devletine çalışma ziyareti

2.1.1 Nehir havzası yönetim planlaması, ve özellikle Madde 5 Raporları ve önemli su yönetimi konuları hakkında bir AB Üye Devletine çalışma ziyareti

2.2Meriç-Ergene nehir havzasında sınıraşan işbirliğşi toplantısı düzenlenmesi

2.2.1Meriç-Ergene nehir havzasında sınıraşan işbirliği toplantısı düzenlenmesi ve sınıraşan işbirliği konusunda bir eğitim çalıştayı

2.3Karakterizasyon Raporu

2.3.1Belirlenmiş nehir havzası bölgelerinin gözden geçirilmesi

2.3.2Nehir havzası bölgelerinin fiziksel ve jeolojik özelliklerinin, iklim ve hidolojilerinin (su bütçesi) analiz edilmesi

2.3.3Belirlenmiş su kütlelerinin ve tipolojinin gözden geçirilmesi (yüzey suyu kütleleri), yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi, su kütlelerinin kategorilerinin, sınıflarının ve tiplerinin gözden geçirilmesi

2.3.4Önemli akış ve yeraltı suyunda önemli miktarda çekiminin belirlenmesi, önemli ve sürekli artan kimyasal bozulma eğilimlerinin ve iyileştirmeye başlama noktalarının belirlenmesi

2.3.5Noktasal kaynaklar, yayılı kaynaklar ve hidro-morfolojik baskılar dahil olmak üzere, su kütleleri üzerindeki baskıların analiz edilmesi

2.3.6Su kullanımının ekonomik analizinin gerçekleştirilmesi, maliyetin karşılanması oranları (finansal, çevresel ve kaynak maliyetleri dahil olmak üzere) ve bir temel durum senaryosu oluşturulması

2.3.7Korunan alanların belirlenmesi

2.3.8Önemli su yönetimi konularının belirlenmesi

2.3.9Çevresel hedeflerine ulaşamayacak tüm su kütleleri için geçici risk analizi yapılması

2.3.10Dört havza için taslak Madde 5 Raporlarının hazırlanması

2.4Kentsel Atık Su Arıtma Direktifine göre aglomerasyonların (atık su toplama alanlarının) belirlenmesi

2.4.1Kentsel Atık Su Arıtma Direktifine göre aglomerasyonların (atık su toplama alanlarının) gözden geçirilmesi

2.5Gerekli ve mevcut verilerin analizi ve gerekli verilerin toplanması

2.5.1NHYP hazırlamak için gereken verilen analizi ve gerekli verilern toplanması, veri gerekliklikleri analizi raporu

2.6Farkındalık kampanyası da dahil olmak üzere halkın bilgilendirilmesi ve halka danışma

2.6.1Zaman çizelgesi, iş programı, madde 5 raporları ve önemli su yönetimi konuları raporları ile ilgili 4 havza ölçekli paydaş toplantısı ve 1 ulusal paydaş toplantısı yoluyla halkın bilgilendirilmesi ve halka danışma

2.6.2Madde 5 raporlarının ve önemli su yönetimi konuları raporlarının nihai versiyonlarının hazırlanması

2.7Kapasite Geliştirme

2.7.1Valilere / Valilik personeline eğitim verilmesi

2.7.2Yüzey suyu kütlelerinin ve yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi, tipolojinin belirlenmesi, baskı ve etki analizi (hidromorfolojik baskılar dahil olmak üzere),

İzleme

3.1İzleme ilgili deneyimlerini değerlendirmek üzere bir AB Üye Devletine çalışma ziyareti

3.1.1Nehir havzası yönetim planlaması ve özellikle izleme hakkında bir AB Üye Devletine çalışma ziyareti

3.2İzleme için ön çalışmalar

3.2.1Örnekleme istasyonlarının yerleri, parametreler, izleme sıklığı, analitik metodlar, kalite sistemleri ve veri yönetimi açısından mevcut izleme sistemlerinin envanteri - başlangıç aşamasında gerçekleştirilecek

3.2.2Örnekleme istasyonlarının, parametrelerin, izleme sıklığının, analitik metodların, kalite sistemlerinin ve veri yönetiminin karşılaştırılması yoluyla SÇD ile mevcut izleme sistemleri arasında boşluk analizi

3.2.3Gözetimsel, operasyonel, araştırmacı ve korunan alan izleme ağı için belirlenen yüzey suyu ve yeraltı suyu izleme istasyonlarının gözden geçirilmesi

3.2.4 Her havza için belirlenen ilgili maddelerin gözden geçirilmesi

3.2.5Her bir izleme istasyonunda izlenecek parametrelerin ve izleme sıklıklarının belirlenmesi. Standart örnekleme protokolleri. İzleme stratejisi.

3.3Örnekleme, analiz ve metrikler

3.3.1Hidromorfolojik kalite unsurlarının örneklenmesi ve analizi

3.3.2 Kimyasal ve genel fiziko-kimyasal parametreler, ilgili maddeler ve öncelikli maddelerin örneklenmesi ve analizi

3.3.3Yüzey suyu kütlelerinde biyolojik kalite unsurlarının örneklenmesi, analizi ve metrikleri

3.3.4Yeraltı suyu kütlelerinde örnekleme ve analiz (kalite ve miktar açısından)

3.3.5Kalite güvencesi ve kalite kontrol

3.4İzleme sonuçlarının değerlendirilmesi

3.4.1 Mevcut ÇKSlerin gözden geçirilmesi ve spesifik kirleticiler için eksik ÇKSlerin belirlenmesi

3.4.2Biyolojik durumun değerlendirilmesi

3.4.3Fiziko-kimyasal ve kimyasal durumun değerlendirilmesi

3.4.4Hidro-morfolojik durumun değerlendirilmesi

3.4.5Yeraltı suyu kütleleri için eşik değerlerin belirlenmesi ve her bir su kütlesinin miktar ve kimyasal durum açısından değerlendirilmesi

3.5Tüm su kütleleri için nihai durum sınıflandırması

3.5.1Tüm su kütleleri için nihai durum sınıflandırması

3.6İzleme raporu

3.6.1Yüzey suları ve yeraltı sularına yönelik Nihai İzleme Raporu

3.6.2Büyük Menderes, Susurluk, Konya ve Meriç-Ergene için izleme programlarının güncellenmesi

3.7 Meriç-Ergene havzasında sınıraşan işbirliği

3.7.1Meriç-Ergene havzasında sınıraşan işbirliği eğitimi düzenleme

3.8Kapasite Geliştirme

3.8.1İzlemeye ilişkin eğitim

Önlemler Programının Hazırlanması ve Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havzası Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi

4.1Önlemler programı ve nehir havzası yönetim planları konularını dikkate alınarak AB Üye Devletine yapılacak çalışma ziyareti

4.1.1Önlemler programı ve nehir havzası yönetim planları konularını dikkate alınarak nehir havzası yönetim planlamasına ilişkinAB Üye Devletine yapılacak çalışma ziyareti

4.2Çevresel Hedefler

4.2.1Tüm su kütleleri için çevresel hedeflerin belirlenmesi

4.3Önlemler programı

4.3.1Önlemler programının geliştirilmesi

4.3.2Tüm önlemler için maliyet etkinlik analizi (metodoloji ve maliyet etkinlik analizi veritabanı)

4.3.3Belirli su kütleleri için muafiyetler ve istisnaların belirlenmesi

4.3.4Korunan alanlar için ek hedeflerin belirlenmesi

4.3.5Taslak önlemler programı ve ekonomik analiz raporu

4.4Nehir havzası yönetim planları için taslak önlemler ve taslak önlemler programı için paylaş katılımı toplantıları

4.4.1Nehir havzası yönetim planları için taslak hedefler ve taslak önlemler programı için halkın katılımını temin etmek

4.5İlgili programların kaydı, yetkili makamların listesi ve nehir havzası yönetim planları için kişi listesi

4.5.1İlgili programların kaydı, yetkili makamların listesi ve nehir havzası yönetim planları için kişi listesinin hazırlanması

4.6Taslak Nehir Havzası Yönetim Planları

4.6.1Taslak Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması

4.7Taslak nehir havzası yönetim planlarına ilişkin paydaş katılım toplantıları

4.7.1Taslak nehir havzası yönetim planlarına ilişkin paydaş katılım toplantılarının yapılması

4.8Nehir Havzası Yönetim Planlarının Tamamlanması

4.8.1Nehir Havzası Yönetim Planlarının Tamamlanması

4.9Nehir havzası yönetimi planlamasına ilişkin kılavuzlar ve el kitapları

4.9.1Nehir havzası yönetim planlarının her bir başlığı için rehber ve el kitaplarının hazırlanması

4.10Kapasite Geliştirme

4.10.1Çevresel hedeflerin belirlenmesi, maliyet etkinlik analizi, muafiyetler,önlemler programı, halkın bilgilendirilmesi ve halka danışma, ÇKS'lerden deşarj standartlarının geliştirilmesine ilişkin eğitim

4.11Çevresel hedefler ve önlemler programına ilişkin Meriç-Ergene havzasında sınıraşan işbirliği toplantısı

4.11.1Çevresel hedefler ve önlemler programına ilişkin Meriç-Ergene havzasında sınıraşan işbirliği toplantısı düzenlenmesi

Su Bilgi Sistemleri

5.1Toplanan izleme verilerinin depolanması, işlenmesi ve analizi için yazılım geliştirilmesi ( veri yönetim sistemi) ve sistemin işletilmesi

5.1.1Bakanlığın su bilgi sistemi ile uyumlu veri yönetimi araçlarının (veritabanlarının) geliştirilmesi ve toplanan izleme verilerinin depolanması

5.2CBS Haritalama

5.2.1CBS Haritalama

5.3Modelleme

5.3.1Su Yönetimi Karar Destek Sistemleri. AQUATOOL

5.3.2IMPRESS modelleri. GEOIMPRESS

5.3.3Tahminsel biyolojik modeller. RIVPACs.

5.3.4Maliyet etkinlik analizine yönelik araçlar

5.3.5Diğer yardımcı modeller

5.3.6Taslak modelleme analiz raporu

5.4Kapasite geliştirme

5.4.1Modelleme ve mevcut modellerin kullanılmasına ilişkin eğitim çalıştayları

5.5Staj

5.5.1İspanya'da modellemeye ilişkin staj programının uygulanması

Su Çerçeve Direktifi Ulusal Uygulama Planı'nın Güncellenmesi, Yasal Boşluk Analizi ve Eğitim Programları

6.1Su Çeçeve Direktifi Ulusal Uygulama Planı'nın Güncellenmesi

6.1.1Su Çerçeve Direktifi Ulusal Uygulama Planı'nın Güncellenmesi

6.2ÇKS Direktifinin Uyumlaştırılması için Yasal Menin Hazırlanması

6.2.1Çevresel Kalite Standartı Direktifi Işığında Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği'nin Gözden Geçirilmesi

6.3Yasal boşluk analizi

6.3.1Türkiye'de Su Sektörü için Kapasite Geliştirme Eşleştirme Projesinden çıkan yasal ve kurumsal boşluk analizinin güncellenmesi

6.4Türkiye'de Nehir Havza Yönetimine İlişkin Uluslararası Konferans

6.4.1Türkiye'de Nehir Havza Yönetimine İlişkin Uluslararası Konferans Düzenlenmesi

6.5Türkiye'deki diğer havzalar için eğitim programları

6.5.1Pilot havzalar dışında kalan 21 havza için nehir havzası yönetim planlamasına ilişkin personele verilmek üzere eğitim programlarının hazırlanması ve eğitimlerin uygulanması

6.6Nihai Proje Raporu

6.6.1Nihai Proje Raporu

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnız Tragsatec liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, yayın hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.