English

TR2011/0327.21-05-01-001
HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARININ
NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN TEKNİK YARDIM

Yerüstü Sularındaki Baskı-Etki Analizi Konulu Eğitim Çalıştayı

Nisan, 2016-. 11 – 15 Nisan 2016 tarihlerinde proje Konsorsiyumu yerüstü sularında Baskı Etki analizi konulu bir eğitim çalıştayı gerçekleştirdi. Bu çalıştayda yerüstü su kütlelerinde Baskı Etki analizi, sebep-baskı-durum-etki-risk-önlem arasındaki ilişki, farklı AB ülkelerinde Baskı Etki analizi deneyimleri, Baskı Etki analizindeki yöntem hakkında sunumlar, panel oturumları ve yuvarlak masa toplantıları bir çok pratik örneklerle birlikte ortaya kondu. Konuya ilişkin İspanya (Madrid, Katalunya ve Mursiya) ve Portekiz’den uzmanlar Ankara’ya geldi.

2000/60/EC sayılı Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’nin 5. Maddesine göre, diğer konularla birlikte yerüstü ve yeraltı sularının durumuna ilişkin insan faaliyetlerinin etkisinin (Baskı-Etkinin) değerlendirilmesi gerekmektedir.

Baskı ve etkilerin, nehir havza yönetimi planlama sürecinde merkezi bir rolünün olduğu yadsınamaz. Burada asıl amaç, her bir su kütlesi için SÇD’nin çevresel hedeflerine ulaşamama riski oluşturan insan faaliyetlerinin ortaya konmasıdır.

SÇD’nin 5. Maddesi, her bir Üye Ülkeden her bir nehir havzası için aşağıdaki hususları gerçekleştirmesini istemektedir:

Karakterizasyon

İnsan etkilerinin gözden geçirilmesi

Su kullanımının ekonomik analizi

İnsan etkilerinin gözden geçirilmesi ise aşağıdaki baskı tipleri ışığında yapılmalıdır:

- özellikle Ek VIII’de yer alan maddeler ışığında kentsel, endüstriyel, tarımsal kaynaklardan ve diğer tesis ve faaliyetlerden kaynaklanan noktasal kirlilik

- mevsimsel değişimler, toplam yıllık talep ve su dağıtım şebekelerindeki kayıplar dahil olmak üzere kentsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer amaçlı su çekimleri

- su transferi ve su yönünün değiştirilmesi dahil olmak üzere toplam akış karakteristik özellikleri ve su bütçeleri üzerinden su akış

- su kütleleri üzerinde yapılan morfolojik değişimler

- ana kentsel, endüstriyel ve tarımsal alanlar ve ilgili yerlerde balıkçılık ürünleri ve orman alanlarının belirlenmesi ile birlikte arazi kullanım örtüleri

- yerüstü sularının durumu üzerindeki diğer antropojenik etkiler

Bu eğitim, su yönetimi ile ilişkisi bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli bakanlıklarının pek çok dairelerinden katılımcılara Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi konusunda yardımcı olacak pek çok deneyim sundu.

Jesús Mora

Asensio Navarro

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnız Tragsatec liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, yayın hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.