English

TR2011/0327.21-05-01-001
HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARININ
NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN TEKNİK YARDIM

Yeraltı suyunda baskı etki analizi konulu eğitim çalıştayı

Nisan, 2016-. Yerüstü suları konulu eğitim çalıştayının ardından 18 – 21 Nisan tarihleri arasında yeraltı suları konusunda baskıları, etkileri ve Su Çerçeve Direktifi’nin yeraltı su kütleleri için belirlediği çevresel hedefleri karşılayamama risklerinin belirlenmesinde kullanılan spesifik yöntemi ortaya koymayı temel olarak hedefleyen bir eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

Bu çalıştaya su yönetimi otoriteleri dışında ilgili diğer kurumlardan da çeşitli temsilciler katılım sağladı. Temsilciler, yüksek uzmanlık profiline sahip (çevre mühendisleri, kimya mühendisleri, nehir havza yöneticileri, jeologlar ve hidrojeologlar) kişilerden oluşmaktaydı ve bu sayede tartışma ve pratik uygulamaların olduğu oturumlarda gayet etkileşimli bir katılım ortaya kondu.

Proje Konsorsiyumu bu eğitim çalıştayında, iki uluslararası uzmanın katılımıyla Türkiye’deki nehir havzalarına benzerlik gösteren Akdeniz havzalarından örnekler sundu. Uluslararası uzmanlardan biri Italya’da Tuskani Bölgesi’nden gelen İtalyan bir uzman; diğeri ise İspanya’daki Guadiana Havzası’ndan gelen İspanyol uzmandı. Ayrıca, bu çalıştay çerçevesinde 2000/60/EC sayılı Su Çerçeve Direktifi’nin gereklilikleri ve yöntemsel esaslardan yola çıkarak yeraltı kullanılan yöntemleri sunan iki İspanyol uzman daha vardı.

Oturumlar; baskı, etki ve risk konuları olmak üzere üç ana blok halinde sunuldu. Aynı zamanda, hem baskılara hem de etkilere yönelik oturumlarda, hem kimyasal durumu etkileyen baskılar ve yeraltı sularının kalitesi üzerindeki etkiler olmak üzere kalite hususları hem de yeraltı suyu çekimlerinden kaynaklanan baskılar ve yeraltı su seviyelerindeki etkiler olmak üzere miktar hususları ele alındı.

Her bir teorik bilgi oturumunun ardından, Türkiye’deki kurumlardan gelen temsilcilerin büyük katılımıyla pratik örneklerin ortaya konduğu oturumlar gerçekleştirildi ve bu oturumlar sayesinde tartışılan konular zenginleşti ve pek çok konuda ek bilgi de ortaya çıkmış oldu. 

Daha sonra, risklerin belirlenmesinde kullanılan genel yöntem ve bu Proje’nin dört pilot havzasına ilişkin elde edilen sonuçlar tartışmaya açıldı. Çalıştayın sonunda ise katılımcılar ile eğiticilerin ortaya çıkan temel sonuçları ve sonraki aşamalarda yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını tartıştığı iki yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Carmen Macías
Jorge Martínez

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnız Tragsatec liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, yayın hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.